Skip to main content

Privacyverklaring

 1. Algemeen

De gemeente Amsterdam verwerkt bij de uitvoering van haar taken en verplichtingen persoonsgegevens. De manier waarop de gemeente Amsterdam om gaat met persoonsgegevens is vastgelegd in het stedelijk kader verwerken persoonsgegevens.

Deze verklaring geeft aanvullende informatie over de omgang met persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam en over uw mogelijkheden tot het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

Meer specifieke informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam kunt u op de hoofdpagina vinden.

Vanwege nieuwe wetgeving of andere ontwikkelingen, past de gemeente regelmatig haar processen aan. Dit kunnen ook wijzigingen zijn in de wijze van het verwerken van persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze pagina te bekijken. Deze pagina wordt doorlopend geactualiseerd.

 1. Geldende wet- en regelgeving en reikwijdte

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Deze Europese wetgeving heeft directe werking in Nederland. Voor die zaken die nationaal geregeld moeten worden, is de Uitvoeringswet Avg in Nederland aanvullend van toepassing. Deze wetteksten kunt u vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. De verantwoordelijke

De bestuursorganen van de gemeente zijn elk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg voor de verwerkingen die door of namens de gemeente worden uitgevoerd. De bestuursorganen van de gemeente zijn de Burgemeester, het college van Burgemeesters en Wethouders (college van B&W) en de Gemeenteraad.

Er zijn onderdelen van de gemeente Amsterdam die een zelfstandige verantwoordelijkheid hebben. Dit zijn in ieder geval de Rekenkamer Metropool Amsterdam, de Ombudsman Metropool Amsterdam en de Auditdienst ACAM. Deze organisaties controleren ieder vanuit hun eigen rol de gemeente Amsterdam. In het kader van de uitoefening van hun wettelijke taak ontvangen zij persoonsgegevens van de gemeente Amsterdam.

 1. Functionaris voor de Gegevensbescherming

De gemeente Amsterdam heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Dat is een interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met de FG opnemen via Functionaris.Gegevensbescherming@amsterdam.nl.

Meer informatie

 1. Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente Amsterdam heeft wettelijke taken en verplichtingen. Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en gebruiken. Als u bijvoorbeeld een paspoort aanvraagt of verhuist naar de  gemeente, dan gebruikt de gemeente  daarbij uw persoonsgegevens. Ook bij onderwerpen als uitkeringen, veiligheid en zorg verwerkt de gemeente Amsterdam persoonsgegevens.

De gemeente Amsterdam gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van met name inwoners en bezoekers van Amsterdam, zoals naam, geboortedatum, adres en/of locatie, maar ook het Burgerservicenummer  en/of bijzondere  persoonsgegevens als dat noodzakelijk is . Wij verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, die afgestemd zijn op  onze taken en verplichtingen.

Het hangt van de specifieke verwerking af welke persoonsgegevens van welke categorie betrokkenen worden verwerkt  en voor welk doel we dat doen.

De gemeente Amsterdam hecht veel waarde aan een goede  bescherming van de persoonsgegevens. Ook treft  de gemeente Amsterdam passende organisatorische maatregelen om persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

De gemeente :

 • Verwerkt persoonsgegevens  behoorlijk, rechtmatig en transparant, op basis van een  rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • Verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel  voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en gebruikt de persoonsgegevens alleen  voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden;
 • Verwerkt alleen de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens;
 • Draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens  correct en juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd;
 • Bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is gerelateerd aan de doeleinden waar de betreffende persoonsgegevens aan zijn gerelateerd of zolang dit noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor archivering of statistiek; en
 • Treft passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens.
 1. Delen van persoonsgegevens

Wij werken voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie van de gemeente Amsterdam. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen in bepaalde gevallen persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat we persoonsgegevens uitwisselen met andere  partijen maken we daarover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving.

Wanneer persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verstrekt, zal dit in overeenstemming gebeuren met de vereisten uit de wet, zoals het maken van passende afspraken over het niveau van de gegevensbescherming in dat land.

 1. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Het kan voor sommige taken van de gemeente noodzakelijk zijn om profielen van mensen te gebruiken, zodat de juiste zorg kan worden geboden of de juiste acties kunnen worden ondernemen. De gemeente Amsterdam is  hierover transparant, tenzij er belangen zijn die zich daartegen verzetten, en zal besluiten die worden genomen op basis van profielen en die rechtsgevolgen hebben voor Amsterdammers, niet volledig geautomatiseerd nemen. Een medewerker van de gemeente zal dit besluit bekijken.

 1. Uw rechten uitoefenen

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij de gemeente Amsterdam uitoefenen. Dit betekent dat u om inzage mag verzoeken in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt.

U mag daarnaast een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Tenslotte kan u uw toestemming, als dit de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is geweest, intrekken en kan u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Amsterdam.

U kunt deze verzoeken indienen via het formulier van het Loket Persoonsgegevens.

De gemeente zal u binnen een maand na uw verzoek op de hoogte stellen over het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

 1. Vragen of klachten

Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, of om een andere reden contact wil opnemen met de gemeente Amsterdam hierover, kijk dan op de algemene contactpagina van de gemeente Amsterdam. Daar vindt u ook telefoonnummer en formulier.

Als u een klacht heeft over de manier waarop uw verzoek is behandeld door de gemeente Amsterdam, dan kunt u een klacht indienen via de procedure voor klachtbehandeling van de gemeente Amsterdam. Meer informatie

Ook kunt u een klacht indienen over de gemeente Amsterdam bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens; de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.